Farsund Høyre ser positivt på hvordan vi med en del tydelige politiske grep, kan løfte kommunen videre og gjøre kommunen vår til et godt sted å bo og være en attraktiv kommune å flytte til, og hvor man kan etablere ny næring og nye arbeidsplasser.

Farsund Høyre har allerede i budsjettet for 2024 tatt det første skrittet med å få ned den urettferdige eiendomsskatten.

Farsund Høyre har allerede i budsjettet for 2024 tatt det første skrittet med å få ned den urettferdige eiendomsskatten ved å innføre et bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer på kr 300 000. Målet er å få bort denne ekstra skatten i løpet av de 4 årene vi er i posisjon. Eiendomsskatten rammer alle som har en eiendom i kommunen, ung og gammel. Den er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevne. Vi ser og hører at noen politikere fra mindretallsfraksjonen mener at de, og flere med dem, har råd til å betale eiendomsskatten. Samtidig vet vi at mange av våre innbyggere har en stram økonomi. Ifølge leserinnlegget til Høyremannen Karstein Martinsen 03.04.2023 var eiendomsskatten på en bolig på 120 kvadratmeter på kroner 6 700, altså ca 70 000 kr i en tiårsperiode. Farsund Høyre ser også fjerning av eiendomsskatten som et viktig konkurransetrinn i forhold til vår nabokommune Lyngdal, som ikke har eiendomsskatt. Vi vil jobbe målrettet for å få ned skatter og avgifter i kommunen, noe som vil treffe alle innbyggere pluss de som har eiendom. Dette vil kreve god budsjettdisiplin, -vi må passe på å ikke øke budsjettene med populistiske tilbud! Høyre er et verdiskapende parti som vil ta vare på alle. Vår politikk er å være edruelige og nøysomme med fellesskapets ressurser og våre skattepenger. Høyre er kjempeimponert over alle de tilbudene som kommunen, frivillighetssentralen, private organisasjoner og lag gir våre innbyggere i alle årsklasser. Det er dette som er limet i kommunen og knytter oss sammen. Det er dere som gjør at Farsund kommune er et godt sted å bo, en attraktiv kommune å flytte til, et godt feriested og en spennende reiselivsdestinasjon. Tusen, tusen takk!

Farsund Høyre er veldig glad for at Lindvirke nå er etablert, og at kommunen her får en viktig medspiller og aktør til å utvikle denne flotte kommunen. Vi støttet Lindvirke-ideen fra dag én og mener at dette selskapet vil ha og kan tiltrekke seg den kompetansen Farsund kommune trenger. Lindvirke er nytenkende i sin form og nødvendig for å kunne forstå og kunne møte fremtidens utfordringer.

Farsund Høyre hadde i sitt program å ansette en kommunal næringssjef, og dette ble fort levert i samarbeid med posisjonen. Dette er en meget viktig stilling som skal videreutvikle det næringslivet vi allerede har og fronte utad våre kjempedyktige næringsaktører, hva disse kan levere både i inn og utland. Farsund innehar mange ubrukte muligheter, har et utviklingspotensial som bare venter på kreative og ressurssterke investorer og gründere. Farsund Høyre er åpen for nytenkning og kreativitet og ser verdien av å tiltrekke oss ny kompetanse og fremtidens fagfolk.

Farsund Høyre setter natur, miljø og kultur høyt opp i sitt politiske planarbeid. Natur, kultur, miljø og næringsutvikling er en symbiose, som betyr «å leve sammen», som gir den rette næring til vekst. Her er det veldig viktig at vi opprettholder den nødvendige balansen slik at Farsund kommune kan fremstå som en sunn og bærekraftig kommune. Vi vet at det grønne skifte vil utfordre også Farsund kommune innen opprettelse av ny næring, nye arbeidsplasser, nye måter å utnytte naturen på, nye måter å leve på, ny kompetanse og ikke minst nye teknologiske løsninger. Et moderne, foroverlent og nyskapende samfunn trekker til seg ung kompetanse.

Farsund Høyre som alle andre kommuner i Norge, får store utfordringer innen helseomsorgen med et økende antall eldre. -Vi løser ikke disse utfordringene med «bare» å øke budsjettet! Vi må se på bedre måter å organisere eldreomsorgen på, i kombinasjon med tettere samarbeid med våre nabokommuner og teknologi. Administrasjonen har satt i gang nye tiltak som f.eks. Tørnprosjektet som gir nye svar på nye utfordringer. Vil også berømme administrasjonen som fort kom på banen vedrørende kampen om å få Samlokalisering av Klinikk for psykisk helse lagt til Farsund, - kjempespenstig planforslag! Dette ble etterspurt av Høyre både i levekår og i kommunestyret.

Farsund Høyre registrerer videre at skolene tar på alvor de resultatene som foreligger fra De Nasjonale Prøver hvor Farsund trenger å ta et løft innen elevenes leseferdigheter. Her styrker skolene elevenes undervisning og tilegner seg ny kompetanse. Høyre er et skoleparti og velger derfor å være tett inn på elevenes læringsmiljø. Også her er det ofte ikke økte ressurser som er løsningen på mange av skolenes utfordringer, men nytenking, en annen måte å organisere skolehverdagen og undervisningen på, og ikke minst ta foreldre og elever med på lag for å skape mestring og læringsglede. Sammen vil vi skape en skole og et oppvekstmiljø som alle barn kan vokse i.

Farsund Høyre jobber aktivt for å bli kjent med kommunens drift, kommunens utnyttelse av de ressursene som ligger i budsjettet og bygge opp en attraktiv kommune som vil trekke til seg mange nye innbyggere. Farsund Høyre ser at de kommuner som ser verdien av å utvikle en bærekraftig bykjerne, er blitt mer konkurransedyktig sammenlignet med de kommunene som har undervurdert den kraften som ligger her. Dette står høyt på Farsund Høyre sin agenda.

God budsjettdisiplin gir Farsund kommune et økt handlingsrom og dette skal vi få til sammen med våre samarbeidspartnere, sammen med dyktige folk ansatt i kommunen, med positive råd og utvalg og dere alle som bor i kommunen.

God påske!

På vegne av Farsund Høyres kommunestyregruppe

Inger Stray Jensen