• Mennesker som har behov og rett til å bo i en skjermet omsorgsbolig i kommunen, skal være sikret plass nærmest opp til sitt eget bosted eller sitt eget ønske. Kommunen har i dag omsorgsboliger i Helsehuset i Lyngdal sentrum, ved Byremo Omsorgssenter og ved Konsmo Legesenter.

  • Nylig ble eldre mennesker flyttet fra Byremo Omsorgsenter til Helsehuset i sentrum mot sin vilje. Intensjonsavtalen vektlegger: «Kommunal tjenesteyting som barnehager, skoler og omsorgstjenester skal fortsatt lokaliseres i nærheten av der folk bor.»

  • Denne form for tvangsflytting har skapt negative reaksjoner i en stor del av befolkningen i gamle Audnedal kommune.

  • I 2017 kjøpte Audnedal kommune inn et dyrket jordbruksareal på ca. 15 mål som grenset opp til daværende Byremoheimen. Det ble gitt dispensasjon til at dette matnyttige arealet kunne disponeres til åtte omsorgsboliger bygd i to trinn. Trinn A med 4 boliger sto ferdig i 2019.

  • Trinn B, bygging av 4 tilsvarende boliger, koplet inntil fellesarealene som allerede er bygd i trinn A, ble vedtatt utsatt til trinn A er fylt opp.

  • Nå er trinn A med sine 4 boliger for lengst bebodd og det trengs igangsetting av trinn B.

  • Tegninger og tidligere søknad og godkjenning ligger klare. Tomta med tilkoblinger for EL, vann, kloakk og vei er klargjort for bygging. Men, alt trenger en ny kommunal godkjenning, da tidsfristen for igangsetting av arbeidene gikk ut høsten 2020.

  • I revidert budsjett i høst, bevilget Regjeringen 2 milliarder kr ekstra for 2023 for å få fulgt opp behovet og ønsket om flere omsorgsboliger i kommunene. Investeringstilskuddet gis av Staten for å øke tilbudet av plasser i sykehjem og for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet. Dette betyr en svært gunstige pris for å få reist bygget. Nå må Lyngdal skynde seg for for få sendt en søknad til Husbanken slik at de sikrer seg disse gunstige midlene fra Staten.

Nå må Lyngdal skynde seg for for få sendt en søknad til Husbanken slik at de sikrer seg disse gunstige midlene fra Staten.

Byggebransjen sliter etter hvert med å få oppdrag som følge av økte renter og færre ordrer. En kommunal igangsetting av dette bygget, ville være en kjærkommen kommunal hjelp for å unngå permitteringer i denne bransjen i Lyngdal.

Viktig å vite for deg som har behov og ønske om en omsorgsbolig. Det stilles krav til deg som søker. Du må ha et vedtak fra kommunen som konkretiserer ditt behov for en eller annen tjeneste, liten eller stor. Be om hjelp til å få hjelp av noen du har tillit til. Du vil da stille sterkere den dagen du virkelig trenger en omsorgsbolig.

Den ferdige byggetomta blir nå kun benyttet som en parkeringsplass ved behov.

Vil denne bruken av vår beste matjord være i samsvar med dispensasjonen som er gitt for å bygge samfunnsnyttige omsorgsboliger?

Som listekandidater for Lyngdal Arbeiderparti er det vår plikt å lytte til folk, og å stå fram som talspersoner. I særdeleshet gjelder dette hjelp til de tause, de som ikke klager mest, men som sårt trenger å bli hørt.

Eva Tove Fuglestveit

Steinar Fuglestveit