Det foreslåtte trasèvalget for ny E39 mellom Lyngdal Vest og Kvinesdal er ikke i tråd med regjeringens uttalte politikk for motorveiutbygging. Planene for E39 er utdatert allerede før høringsfristen.

I regjeringens pressemelding nr 84/23 i september 2023 ble det erklært at veinormalen nå skal endres. Veinormalen er et styringsverktøy for offentlig vei og trafikk og denne ble vedtatt etter faglig begrunnede forslag fra Statens Veivesen. Endring i arealbruk, deriblant veibygging, er den viktigste årsaken til tap av natur og artsmangfold i Norge idag. Den nye veinormalen innebærer smalere veier og gjenbruk av eksisterende veier. Terskelen for firefeltsvei skal heves og det skal ikke lenger være en fartsgrense på 110 kilometer i timen på alle nye firefeltsveier. Endringene vil resultere i flere nye veier med to og tre felt, og noen nye firefeltsveier som er smalere. Endringen vil også innebære at det kan bygges to-/trefeltsveier flere steder der det i dag er krav til firefeltsvei. Hovedargumentet for den nye veinormalen er å sørge for færre naturinngrep og mindre utslipp av klimagasser.

Ny E39 i helt ny trasé vil bli en enormt overdimensjonert vei. Trafikken på dagens E39 forsvarer ikke bygging av 4-felts motorvei. Mellom Feda og Flekkefjord tilsvarer trafikken om lag 7650 kjøretøy i døgnet. Nord for Flekkefjord er tallet om lag 6200. Når veien i tillegg etter planen skal legges langt utenom Flekkefjord, vil trafikkmengden på ny vei bli vesentlig lavere, da en god del av trafikken på dagens E39 skal til eller fra Flekkefjord. Dagens veinormal sier at to-/trefeltsvei kan bygges for trafikkmengder opp til 15 000 kjøretøy i døgnet. Trafikktallene som legges til grunn for bestemmelsen om veibygging, er en beregning av den forventede trafikkmengde 20 år etter at den planlagte veien åpnes. Trafikken på planlagt E39 er i år 2052 beregnet til ca. 11 500. Dette vil si at selv ikke 30 år frem i tid, kommer den nye E39 opp til minimumsterskel for 110 km/t.

Det er direkte uforsvarlig at trafikkprognosene som ligger til grunn for planene, baserer seg på at utviklingen i trafikken og privatbilismen ufortrødent skal fortsette. Planlegging etter slike prognoser bidrar til at vi tilrettelegger for utvikling i gal retning, for ikke å si en utvikling som allerede er utdatert og foreldet. Selv ikke trafikksikkerheten er et godt argument for bygging av ny E39, da det ikke er fire felt og høy fartsgrense som redder liv. Det er det midtrekkverket som gjør!

Den foreliggende planen for E39 bør åpenbart bli gjenstand for «prosjektvask».

Den foreliggende planen for E39 bør åpenbart bli gjenstand for «prosjektvask». Nåværende plan gir store arealinngrep med konsekvenser for natur og klima, store utslipp fra bygging, økt energiforbruk fra privatbilene og økt trafikkomfang som følge av kortere reisetid med bil. I tillegg vil vi for all framtid ødelegge de særdeles rike og intakte natur- og kulturlandskapsverdier som befinner seg på strekningen.

Å endre planene fra ny trasè Lyngdal Vest – Kvinesdal til gjenbruk av eksisterende trasè med utbedringer, vil være en oppfølging av regjeringens annonserte politikk i praksis! Mandatet som Nye Veier har / oppfatter å ha, er å lage en firefelts motorvei. Når dette mandatet ikke lengre er i tråd med endret veinormal, forventer vi i Naturvernforbundet at Nye Veier selv skinlegger planene, eller pålegges å gå tilbake på disse, ettersom det ikke lenger er regjeringens uttalte politikk.

Regjeringens Klimautvalg 2050 er enstemmige i sin utredning når de anbefaler at «eksisterende infrastruktur utnyttes og vedlikeholdes fremfor utbygging av ny infrastruktur» og at det må «legges mindre vekt på å legge til rette for høy hastighet i veisystemet. Ikke minst anbefaler utvalget at «det innføres et krav om «prosjektvask» for vedtatte samferdselsprosjekter som ikke er gjennomført, slik at nedbygging av karbonrike områder og verdifull natur begrenses vesentlig».

Naturvernforbundet mener at den valgte traseen, med ny vei i helt ny trasé mellom Fidjeland Øst for Fedafjorden og Tronvik ved fylkesgrensa mellom Agder og Rogaland må forkastes. Vi forventer at planene for motorveiutbygging i Agder nedskaleres til det regjeringen har gitt oss klare forventninger om; størst mulig gjenbruk av eksisterende vei, og å nedskalere stamveiutbyggingen til 2/ 3 felt med midtdeler og redusert fart. Naturvernforbundet ber om at de klare statlige signalene om motorveibygging nå blir fulgt opp av Nye Veier. NRKs undersøkelse om naturødeleggelsene landet over, «Norge i rødt, hvitt og grått» er en påminnelse til oss om å forvalte naturen med forsiktighet og ærefrykt i et langsiktig perspektiv slik Grunnloven pålegger. Det er i lys av dette vi også må stoppe å bygge 4 felts motorveier med fart 110 km/t i Agder.

Peder Johan Pedersen, fylkesleder og Marie Kvalheim Nilsen, fylkessekretær