Til kystkommunene i Agder

Fra tid til annen ser vi i aviser / salgsannonser bilder fra strandeiendommer der det tydelig fremgår det at det på eiendommen er opparbeidet kunstige sandstrender / anbragt vesentlige kvanta skjellsand.

Naturvernforbundet registrerer at det er en omfattende virksomhet på Skagerrakkysten med utlegging av sand / skjellsand. Vi er bekymret for summen av disse tiltakene fordi det endrer de naturlige biotopene med stedegen vegetasjon og variert bunnsubstrat i strandsona. Resultatet blir økosystemer med forringet livsvilkår for artsmangfoldet i strandbeltet noe som også har negative konsekvenser for en rekke sjøfuglarter.

Vi har inntrykk av at det i mange tilfeller ikke foreligger søknad eller godkjenning etter forurensningsloven – dumpingsforskriften for disse endringene i det marine landskapet. Det kan i noen tilfeller tilskrives manglende informasjon, et noe uklart ansvarsforhold mellom Fylkesmannen og kommunene og manglende oppmerksomhet i forvaltningen om denne aktiviteten.

For noen år tilbake stoppet Kommunal- og administrasjonsdepartementet et småbåthavnprosjekt i Farsund etter innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Saken var forelagt Klima- og miljødepartementet til uttalelse. KMD uttalte at kunstige sandstrender i sum på Skagerrakkysten representerte en stor utfordring for det kystnære livsmiljøet gjennom utarming av naturmiljøet.

Vi ber kommunen ta oppfordringen vår om å vie problemet større oppmerksomhet gjennom informasjon og oppfølging, slik vi forutsetter kommunene gjør med andre ulovlige tiltak.

Med vennlig hilsen

Rune Sævre og Peder Johan Pedersen,

nestleder og leder i Naturvernforbundet i Agder

Les hele saken med abonnement