Vipa har status kritisk trua på rødliste for arter i artsdatabanken. Bestanden er redusert med ca. 80 % de siste 18 årene. Det er en rekke årsaker til at arten er i sterk tilbakegang slik som jakt i europeiske land, og areal og driftsendringer av jordbruksareal. Vipa har vært en kjent og kjær fugl på Lista. Vi husker denne karakteristiske fuglen, både med lyd og utseende, som kom med «Viperia» og varslet våren. Dessverre er det få eller ingen hekkende par i vårt område. Det har vært sporadisk hekking ved Slevdalsvannet. Dette kan vi gjøre noe med.

BirdLife og Bondelaget har i samarbeid laget en veileder for tilrettelegging for hekking. Statsforvalteren har fra 2024 etablert nye tiltak for å styrke Vipebestanden i Norge. Og nå kan grunneiere søke tilskudd for å tilrettelegge for hekking.

Varierte fuglebestander bidrar til bedre avlinger for bonden og flotte opplevelser for de som får gleden av å oppleve fuglene. Å ta vare på Vipa og biologisk mangfold har en stor verdi i seg selv. Og vi har forpliktet oss til ansvaret både nasjonalt og internasjonalt.

Farsund Venstre håper kommunen vil informere og stimulere til bruk av tilskuddsordningene for Vipa. Og at flere grunneiere har interesse av å hjelpe bestanden til overlevelse og reetablering i vårt vakre kulturlandskap. Venstre har stor tro på at det er i fellesskap vi kan få til et krafttak for Vipa.

Beate Johnsen

Anita Vestøl

Stine Baardseth

Eirik Baardseth

Hanne Haaland