Bernt Mushom (H) har kommet med et meningsinnlegg i Lister, og jeg takker for at han dermed gir anledning til nok en gang å belyse det foreslåtte overgrepet i Rosfjordens landskapsramme.

Han viser til kommuneplanen fra 2015, som nå snart er utgått på dato og skal rulleres neste år. Kommuneadministrasjonen i Lyngdal har spurt Prestjord velforening hvorfor vi i 2015 ikke protesterte på hytte- og havneplanen for Kråkestøl-Prestjordstranda, hvor to LNF-gårder med all dyrket mark ble foreslått nedbygget med hytter. Svaret er at vi protesterte, men da kommuneplanen skulle behandles i kommunestyret tillot ordfører Jan Kristensen representantene kun å diskutere planer det var kommet innsigelse på. Sp som var sterkt kritisk til forslaget om en slik mastodont utnyttelse av Kråkestøl-Prestjordstranda, ble målbundet. Synes Mushom at dette er et forbilledlig lokaldemokratisk trekk?

Mange av de føringer som ble lagt i planområdet Kråkestøl-Prestjordstranda har etter 7 år blitt kraftig utvidet. Fylket sa at området maksimalt kunne bebygges med 60 hytter. Nå vil Mushom gå inn for 87 hytter. Båthavna som var antydet med «mulighet for båtplasser» har blitt til 9.000 m2 og 90 båter, langt større en hovedbanen på Lyngdal stadion. Konsekvenser for det maritime miljøet kan vi ikke se er utredet (bla. gyteplass for kveite). I Lyngdal har det vært praksis at politikerne kommer på befaring i et planområde, etter at de på gruppemøtet dagen før har bestemt seg for hva som skal vedtas. Det skjedde også ved befaring av Kråkestøl-Prestjordstranda i april, selv møtte Mushom ikke opp. Synes Mushom at dette en god behandlingsform?

Synes Mushom at dette en god behandlingsform?

På Austad-halvøya er det i dag 170 godkjente ubebygde hyttetomter, og 154 tomter er ute på høring. Til sammen 324 hytter. På landsbasis er det planlagt å bygge hytter som tilsvarer 200.000 fotballbaner. Mener Mushom og Hans Fredrik Grøvan at dette er en god bærekraftig utvikling for Lyngdal og Norge?  For Lyngdals del vil det om kort tid si to nye båthavner (i tillegg til Prestjordstranda) med over 100 båtplasser i hver i Rosfjorden og/eller Grønsfjorden.

Lyngdal ligger sist av samtlige 358 norske kommuner når det gjelder å ivareta natur og biologisk mangfold. Er det en plassering som Mushom i neste valgperiode vil kjempe for å opprettholde?

Byutvikling i Lyngdal er ikke bare å plassere ut flest mulig hytter og digre båthavner i uberørte naturområder, det er å utvikle et godt miljø og sikre veier for oss som bor her, tilbringer fritid her og ivaretar kulturlandskapet og bruker fjorden til fangst og som en maritim kjøkkenhage. En kan være ening med Mushom at det er ok å tjene penger på hytteutbygging, men mener han også at det er rett å gjøre det på naboers og allmenhetens bekostning?

Vi som elsker Rosfjorden føler at det som nå er i ferd med å skje er sørgelig og dypt tragisk og vi er triste på vegne av idylliske og vakre Rosfjorden. Dersom Mushom hadde tatt opp en gallup-undersøkelse i gamle Austad kommune, så ville han ikke fått flere stemmer for båthavn i Prestjordstranda, enn han kunne legge dem i ei fyrstikkeske. Et så stort allment sjøareal til en verdi av over 20 millioner gis gratis av kommunen til selskapet SIBB A/S (jfr. grunnrenteskatt-debatten for laksebaronene).

Til slutt: Mushom vil tvinge grunneiere inn i en rettssak med SIBB A/S, fordi utbyggerne i dag ikke har fullverdig vei fram til hyttefeltet, båthavn og avkjørsel til Austad-veien. Det er ingen hyggelig julegave fra Mushom. Men det er ingen skam å snu. Det er fritt opp til kommunestyret på torsdag å si at det våren 2023 vil se på nytt på båthavna i Rosfjorden i den forestående nye kommunedelarealplan for dette området.

Magne Haugland

Prestjord