Forrige kommunestyre i Lyngdal vedtok i desember 2022 reguleringsplan i heieområdene mellom Prestjordstrand og Kråkestøl slik at det nå kan bygges inntil 84 fritidsboligenheter med medfølgende parkeringsplasser og båtplasser. Et enormt område skal beslaglegges og sprenges, alt i uberørt natur. Vi er igjen i ferd med å gjøre store irreversible inngrep, for å tjene noen få aktørers interesser. Mens man ber om nye vurderinger fra statsforvalter, slik naturvernforbundet gjør, kan det være greit også å minne det nye kommunestyre om sitt handlingsrom:

Selv etter at en reguleringsplan er vedtatt, har kommunen fortsatt handlingsrom og muligheter for å gjøre endringer. Det er en vanlig oppfatning at når en reguleringsplan er formelt godkjent, er saken endelig avgjort. Imidlertid er det viktig å huske at plan- og bygningsloven gir kommunen verktøy for å revidere eller justere planen også etter et vedtak. Når en kommune vurderer at et regulert område trenger ny planlegging (f.eks. tilbakeføring til et LNF-område), kan den benytte seg av muligheten til å vedta et midlertidig bygge- og deleforbud etter Plan- og bygningslovens § 13-1.

Ny kunnskap kan tilsi at man bør revurdere en reguleringsplan selv om den er relativt ny. Konsekvensutredningen som planen bygger på, er fra 2015. Etter det har FNs naturpanel i sin rapport fra 2019 slått fast at tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Som følge av menneskelig aktivitet og den økonomiske utviklingen de siste 50 årene har tap av naturmangfold akselerert og flere arter er truet av utryddelse nå enn noen gang tidligere i menneskets historie. Etter 2015 har også Norge sluttet seg til Montrealavtalen som har som mål å stoppe og reversere tapet av natur og økosystemer.

Ved å innføre et midlertidig bygge- og deleforbud, kan kommunen ta seg tid til å vurdere de beste måtene å beskytte og utnytte området på, samtidig som den unngår utilsiktede konsekvenser av rask utvikling. Dette er et viktig verktøy i planleggingsprosessen for å sikre at områdets fremtidige bruk er i tråd med både lokalsamfunnets og miljøets behov.

Vi har stor tiltro til det nye kommunestyret i Lyngdal, et styre som viser en genuin omsorg for enkeltmennesket og naturen. Kråkestøl – Prestjordstrand er et flott område, og en omregulering av disse områdene til LNF-område vil ikke bare være til det beste for naturen, men også være til det beste for våre innbyggere.

Oppfordringen er herved gitt

I kommuneloven er det bestemmelser om at 1/3 av kommunestyrets medlemmer kan kreve å få en sak til behandling i kommunestyret. Oppfordringen er herved gitt.

Kathrine Skoland, Lyngdal MDG og Oda Sofie Pettersen, Agder MDG.