Tid for erkjennelser, løfte blikket og styrke laget…

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) har som kjent vært gjenstand for en rekke tilsynssaker gjennom flere år. For den nye ledelsen i klinikken og i helseforetaket, har disse sakene vært benyttet som pådriver for å modernisere prosesser, utvikle prosedyrer og rigge og bemanne sykehuset på en ny måte. Målet er nå at vi gjennom vår filosofi «verdiskapende bemanning» og «utvikling i nettverk» skal utvikle videre alt det gode arbeidet som er gjort, og tiltrekke oss enda flere helsepersonell som ønsker å bidra i vår tenkning om hvordan drive akuttsykehus sammen med andre i et nettverk. Nå er tiden til å mobilisere for å styrke laget.

For å starte med en historisk refleksjon og erkjennelse: Sykehuset i Flekkefjord har som en rekke andre lokalsykehus hatt en langvarig, krevende situasjon. Gjennom de siste 15-20 årene har sykehuset måttet kjempe for sin eksistens. Medarbeidere har stått i et vedvarende trusselbilde om nedleggelse, noe som har ført til stor mental og fysisk slitasje, og problemer med rekruttering på alle plan. Nedleggelse har stått og falt på økonomiske resultater og kvaliteten på tjenestene. Sykehuset har stått i denne kampen og vist at det har livets rett.

Det kunne vise til gode økonomiske resultater og skårer høyt på nasjonale kvalitetsindikatorer. I dette krysspresset har det likevel vært utfordrende å sette grenser.

Dessverre har dette i noen tilfeller ført til kunstig høy aktivitet og i verste fall gått på bekostning av kvaliteten.

Et stortingsflertall slo imidlertid fast at Sørlandet sykehus HF skal ha tre somatiske klinikker med akuttfunksjon; Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Oppgaven da er å skape et sykehus som viser at det kan levere gode og trygge helsetjenester, og samtidig være økonomisk bærekraftig i dette nettverket. Det er dette den nye ledelsen har tatt tak i, og ved god hjelp av både administrerende direktør ved SSHF, direktører i andre klinikker, medarbeidere og tillitsvalgte ved alle de tre somatiske klinikkene, har vi kommet godt i gang med å få dette til.

Da jeg overtok som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord 1. april 2019, møtte jeg erfarne og dyktige medarbeidere motivert for å videreføre og utvikle sykehuset. Det var ansatt ny avdelingssjef kirurgi ved SSF, og ny administrerende direktør for helseforetaket hadde vært på plass i vel et halvt år. Ny fagdirektør startet i stillingen februar i år. Dette har gitt oss en mulighet til å se på drift og bemanning med nye øyne, og sammen med enhetsledere, tillitsvalgte og andre sentrale medarbeidere har vi staket ut en kurs vi har tro på og som på sikt skal snu den negative trenden til en god og sunn drift – både for pasienter, medarbeidere og for helseforetaket som helhet.

Allerede for ett år siden kunne Helsetilsynet bekrefte at endringene som til da var satt i gang ved SSF var riktige steg mot en sunn utvikling av sykehusdriften og kvaliteten på behandlingene. Men vi er ikke fornøyde med det, og fortsetter arbeidet for et bærekraftig akuttsykehus i nettverk. Inntektene må opp, men det skal gjøres ved å investere i kompetanse og faste stillinger og ved å utvikle oss og våre oppgaver i et større felleskap enn oss selv.

Fra å være opptatt av ensidig uavhengighet skal vi få til å bli gjensidig avhengige av hverandre i dette sykehusfelleskapet.

Om vi i foretaket ser pasientgrunnlaget, studenter, utdanningskandidater, forskningsprosjekter og globalt engasjement som en felles ressurs så vil det være oppgaver nok til alle.

En viktig endring ligger i måten vi ved SSF planlegger bemanningen på og utvikler oss i et fellesskap av kolleger og sykehus i nettverket. I dag har vi et så stort press på våre leger at de har liten tid verken til forskning, undervisning eller faglig oppdatering. Det er ikke bærekraftig.

Vi må bryte den negative spiralen for ikke å bli faglig akterutseglet.

Problemer med rekruttering har ført til mye bruk av vikarer. Vikarer er viktige for å få sykehusdrift til å gå rundt. Det gjelder for alle sykehus. Men vi vet at vikarer kommer inn, gjør jobben de skal utføre, og så forsvinner til neste arbeidssted. De investerer ikke der de er, i form av ideer, systematisk forbedringsarbeid, kulturbygging, teamutvikling og kollegial støtte. Det gjør imidlertid de fast ansatte. Vi skal derfor redusere vikarbruken og erstatte dem med fast ansatte. Økonomiske beregninger vi har utført, viser at en slik dreining også er økonomisk lønnsom.

Gjennom etablering av nye faglige stillinger, skal vi ruste sykehuset. Vi har nylig lyst ut flere stillinger. Det skal være tydelig for nye medarbeidere at de kommer til et sykehus som tar vare på fagutvikling og er et godt sted å være.

Blant disse er to nye stillinger som avdelingsoverlege og assisterende avdelingssjef for avdeling for kirurgiske fag.

Vi ønsker inn i lederteamet i avdelingen medarbeidere som er nysgjerrige og motivert for fag og kompetanseutvikling, tjenesteforbedring og utvikling av moderne arbeidsprosesser og kliniske tjenester sammen med kolleger i hele nettverket av sykehus. Vi trenger videre to overleger i kirurgi og overlege gynekologi.

Overlegene i kirurgi og gynekologi skal være med å bygge avdeling for kirurgiske fag i Flekkefjord. Med det presset som har vært på avdelingen fra flere hold, trenger vi engasjerte, dedikerte og dyktige fagfolk som ønsker å bidra.

Gjennom disse tiltakene vil sykehuset styrke den delen av driften der vi særlig har vært underbemannet. Det gir rom for å bruke ressurser på kvalitetsarbeid, forskning, utdanning og annen kompetansebygging mot en bærekraftig og økt aktivitet i samarbeid med hele sykehusnettverket.

Sykehuset i Flekkefjord har en viktig rolle inn i fremtiden og det moderne helsevesenet.

Men vi må investere i pasientfornøydhet, pasientsikkerhet og glede i arbeid.

Dette får vi til ved å videreutvikle kompetanse og fagutvikling, som igjen er avhengig av at vi får til et fellesskap i et større nettverk og får rekruttert dyktige medarbeidere.

Når vi får dette til vil inntektene også følge etter.

Men aktiviteten skal skje på en sunn og trygg måte. Vi vet vi har en «motvind» i rekrutteringen, men vi håper riktige personer blir trigget av å kunne være sentral i bygging av noe nytt som er viktig for befolkningen i Agder. De møter dyktige medarbeidere som er motiverte og trives, og en foretaksledelse som vil satse. Ikke minst håper vi på fortsatt drahjelp fra fagmiljøene rundt oss i hele helsesektoren og alle som deler visjonen om likeverdige tjenester og trygge spesialisthelsetjenester til befolkningen i hele regionen med ønske om at vi kan bygge hele sykehus- og helsenettverket videre i et felleskap.

Kommunene og befolkningen i Lister-regionen har lange tradisjoner for å bygge opp om et tett samarbeid mellom helseforetaket, kommunene og Universitetet i Agder. Grensesprengende samarbeid om helsetjenestene gjennom Helsefellesskapet Agder gir spennende muligheter for oss alle.

Nå trenger vi å styrke laget og håper å få med oss gode folk videre.

Øystein Evjen Olsen,

Klinikkdirektør,

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Les hele saken med abonnement