Onsdag 29. mars lyste regjeringen ut de første områdene for havvindproduksjon i Norge. Dette er en milepæl ikke bare for Norge, men også for Agder. Vi skal bli havvindlandsdelen.

Det er områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II regjeringen Støre nå har utlyst. Sistnevnte ligger 20 mil sør for Agder. Det betyr at vi ikke vil se vindmøllene, men vi vil definitivt merke aktiviteten og ringvirkningene av dem på land.

Vindmøllene må bygges og driftes, og det er naturlig at det skjer i Agder. Det kan bety flere tusen nye arbeidsplasser i hele fylket. Sørlige Nordsjø II vil koste 40-45 milliarder kroner å bygge, med driftskostnader på rundt 1,5 milliarder kroner per år. Dette er store beløp, og vi har over lengre tid forberedt oss her i Agder på å være med på denne satsingen.

Næringslivet, kommunene og Agder fylkeskommune har lenge jobbet hardt for å markere Agder innenfor havvind. Allerede tidlig på høsten 2020 støttet Agder fylkeskommune oppstarten av det som i dag er Fremtidens Havvind, et regionalt samarbeidsprosjekt i Agder. Prosjektet har nå over 100 medlemsbedrifter fra hele Agder med seg, og er tett knyttet til leverandørindustrien i Agder. Den har vært konsentrert mot olje og gass, og ser nå store muligheter i havvind. Fylkestinget har også vedtatt Agders støtte til å etablere baser i Agder, og at kraften skal ilandføres her. Høsten 2021 etablerte vi en egen regionalpolitisk havvindgruppe hvor fylkeskommunen, Kristiansand kommune, samt alle regionrådene deltar. Målet vårt er klart: Agder skal ta en posisjon i utforming av en nasjonal havvindpolitikk.

Samarbeidet og enigheten blir lagt merke til. Regjeringen legger stor vekt på bærekraft når de skal tildele områder – selskaper som ønsker å bygge ut havvind må gjøre det på en mest mulig bærekraftig måte. Dette har vært et viktig poeng for oss, og det er vedtatt i fylkestinget at bærekraft skal legges til grunn for utviklingen. Havvind er en viktig del av det grønne skiftet. Skal vi løse klimautfordringene må vi handle, og i Agder har vi satt oss mål om å redusere klimagassutslippene våre med 45 prosent innen 2030.

Den første utbyggingen på Sørlige Nordsjø II vil produsere 7 TWh i 2030. Det er mye kraft. Til sammenligning produserer den mye omtalte Storheia vindpark på Fosen rundt 1 TWh. Og kraften er – slik et samlet Agder har ønsket seg – foreslått ilandført til Kvinesdal. Havvind vil dermed kunne bli brukt i det grønne skiftet på Agder. Skal vi løse klimautfordringene og samtidig bygge ny grønn industri, trenger vi mer fornybar kraft.

Satsingen krever også at vi har baser og tilgjengelige havnefasiliteter for montasje og produksjon. Skal havvindsatsingen i Norge bli vellykket, trengs det store arealer for å sette sammen tårn, turbiner og vinger nært havvindparkene. Det er i dag to steder hvor dette er aktuelt på Agder. Det er viktig at både Hausvik i Lyngdal og Windport i Lindesnes blir klargjort, slik at havvindmøllene som skal ut i Nordsjøen gir ringvirkninger på Agder.

Å ta i bruk store arealer til ny grønn industri er konfliktfylt. Jeg har forståelse for de motforestillingene som særlig lokalbefolkningen kan ha. Denne motstanden må vi ta på alvor. Samtidig savner jeg klarere signaler fra regjeringen i denne typen diskusjoner.

Vi har også tre lokasjoner på Agder som er aktuelle som driftsbaser for vindmølleparkene. Disse ligger henholdsvis i Farsund, Lindesnes og Kristiansand. Det er verdt å merke seg at selv om vi har flere alternativer for baser på land i Agder, er enigheten og samholdet mellom de ulike vertskommunene veldig god. Selv om hver kommune ønsker å fremheve egne lokasjoner, har ikke dette ført til krangling og uenighet. Det er stor grad av felles forståelse og respekt mellom de ulike kommunene. På Agder konkurrerer ikke kommunene seg imellom, de samarbeider. For lykkes en kommune, lykkes vi alle. Om vi klarer å nå alle våre mål, gjenstår å se. Men vi står samlet og er klare.

Selv om hver kommune ønsker å fremheve egne lokasjoner, har ikke dette ført til krangling og uenighet.

Det er viktig å minne om at tildelingene som skjer nå, bare er starten på en rekke tildelinger og utbygginger de neste årene.

Denne satsingen krever at vi på Agder utdanner flere fagfolk til å bygge og drifte disse havvindparkene. De videregående skolene i Agder er fullstendig klar over utviklingen og planlegger relevante utdanninger. UiA satser på egne utdanningsløp, og Fagskolen i Agder etablerer nye studieplasser innenfor havvind.

Regjeringen har også markert startskuddet for et nasjonalt kompetansesenter for havvind i Kristiansand. Agder var alene om å få bevilget penger til havvind på statsbudsjettet for 2023. Dette er et viktig signal om hvordan regjeringen oppfatter Agders posisjon.

Havvind er en enorm mulighet for Norge og for Agder. Ja, jeg vil påstå at om Norge skal lykkes med havvindsatsingen – må også Agder lykkes.

Arne Thomassen,

fylkesordfører i Agder