For å skape trygg ferdsel, økt verdiskaping gjennom halvering av reisetid og økt nytte for trafikanter og varetransport er firefelts motorveg eneste utbyggingsalternativet for E-39 Kristiansand – Stavanger. Derfor gir vi honnør til Nye Veier for at de står fast på konseptet at denne strekningen skal bygges som firefelts stamveg.

Et høyt antall drepte og hardt skadde er bakgrunnen for at E-39 Kristiansand – Stavanger helt siden 90-tallet har hatt betegnelsen Dødsvegen. Fra 2011 til 2021 ble 71 personer drept eller hardt skadd på strekningen Mandal -Ålgård. I samme periode ble 300 lettere skadd på den samme strekningen. Midtdeler redder liv. Ny E-39 skal skape trygg ferdsel, men også god framkommelighet. Derfor vil fire felt på en stamveg som er ryggraden i transportsystemet mellom Vestlandet og Østlandet være den eneste akseptable framtidsrettede stamvegløsningen.

Ferdig utbygd firefelts E-39 mellom Kr.sand og Stavanger vil halvere reisetiden mellom byene. Det vil gi økt nytte for trafikanter på på 21,3 mrd kroner og for gods på 23,8 mrd kroner.

Velger vi nedskalerte løsninger nå, må nye storstilte utbygginger foretas i løpet av de neste 10-20 årene igjen

Kan man bygge rimeligere og redusere klimautslippene ved å bygge 2- og 3 felts stamveg i stedet for firefelts? Noen stamvegstrekninger i vårt land kan nok vurderes i forhold til nedskalert bredde og hastighet. Men for E-39 Kristiansand – Stavanger er det særlig gode grunner for fire felt som eneste alternativ.

For det første vil strekningen kreve mange tunnelløsninger. Kravene om fysisk midtdeler og nødutganger som den nye tunnelforskriften krever vil bety at ekstra kostnadene med å bygge firefelts veg vil være relativt lave. Og ikke minst – firefelt vil ha en positiv nytteverdi sammenlignet med tofeltsstandard. Skal vi nå våre klimamål innen veisektoren, må det bygges motorvei med lavest mulig høydestigning. Bare dette reduserer utslipp på yrkestransport på denne strekningen opp imot 35 %.

For det andre. Bygger man firefeltsveg slik det nå er planlagt, bygger man veg for de neste 50-70 år. Velger vi nedskalerte løsninger nå, må nye storstilte utbygginger foretas i løpet av de neste 10-20 årene igjen. Og hva blir resultatet: Langt større samlede naturinngrep og en vegløsning som kan gjøre at ferden mot 0 visjonsmålet blir lengre. På toppen av det hele vil det samlede regnestykket for staten se langt dårligere ut enn å bygge for den lange framtida nå.

Vi skal nå klimamålene, men det klarer vi også innenfor transportsektoren gjennom fortsatt satsing på elektrifisering og nullutslippskjøretøy. Men for alle som tror på fortsatt vekst – og ingen tall så langt tyder på noe annet i denne delen av landet – blir det på lang sikt rimeligere – og på kort sikt relativt liten forskjell på 2/3 felts veg i forhold til 4 felts på denne E-39 strekningen.

 Ja, vi skal forflytte oss mer miljøvennlig, redusere klimautslipp, ta i bruk gammel infrastruktur i et nytt stamvegnett hvor det er mulig. Vi skal også bestrebe oss på å erstatte den matjorda som må gå med til vegbygging. Men det betyr ikke at vi skal bli mindre mobile – vi skal bare gjøre det på mer smarte måter.

For befolkningen og næringslivet i Agder og Rogaland er det av helt avgjørende betydning at den stamvegen som nå bygges mellom Kristiansand og Stavanger blir en firefelts utbygging som kan bidra til at navnet endres fra «dødsvegen» til stamvegen - som skaper trygg ferdsel, ny verdiskaping og reduserer klimautslippene.

Even Tronstad Sagebakken, ordfører Lindesnes

Per Sverre Kvinlaug, ordfører Kvinesdal

Odd Stangeland, ordfører Eigersund

Frode Fjeldsbø, ordfører Gjesdal

Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger

Trond Backer, Næringsforeningen i Kristiansand

Hans Fr. Grøvan, Lister Næringsforening