Sommeren 2022 igangsatte kommunen større grunnarbeider for å føre fram vann-,kloakk-, fiber- og strømførende ledninger til framtidige byggetomter på Hårtveitshei på Byremo.

Arbeidene foregikk langs den gamle gang- og sykkelstien for beboere på Refsnes og Hårtveit som benytter den til sentrum eller Byremoskolene.

Den koselige trygge stien som gikk over ei lav fin steinbro over Rekebekken er nå blitt til en 3.80 meter brei asfaltert vei som passerer Rekebekken med en høydeforskjell på 3 meter ned til vannet.

Farten ned bakken på sykkel er nå blitt skikkelig stor og utgjør en fare uten sikring til bekken som forsvinner inn i et 41 meter langt sementrør.

Bekken/røret har ved et par anledninger i vinter nærmest gått fullt med vann (diameter cirka 1.20m) og kunne blitt en dødsfelle.

Teknisk etat i Lyngdal lovte å montere en rail (gjerde) som sikring mot bekken.

Det er nå våren 2024, veien ligger bar med glatt strøsand og uten noen form for sikring.

Kjære kommune, Ikke la oss oppleve en ulykke her før railen blir montert!

Kjære kommune, Ikke la oss oppleve en ulykke her før railen blir montert!

Å sette i gang arbeider i en gytebekk er melde- og søknadspliktig for alle - også for Lyngdal kommune!

Lyngdal kommune søkte ikke. Entreprenør unnlot også å sjekke om prosjektet var klarert før arbeidene ble iverksatt.

Dette er grove feil.

Agder fylkeskommune ble kontaktet av undertegnede om de ulovlige arbeidene som var igangsatt.

Dette medførte at Bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune tok affære og ba kommunen om en redegjørelse og ettergodkjenning av tiltaket i Rekebekken.

Den 22.12. 2022 fikk Lyngdal kommune ettergodkjent tiltaket Rekebekken, Hårtveitshei.

Der sies det: «Tiltaket er allerede gjennomført, og ettergodkjennes med dette. Ettergodkjenningen er betinget av at følgende tiltak som er foreslått i Terrateknikk (konsulentfirma) undersøkelse 29 - 2022 gjennomføres.»

Det beskrives så detaljert i ni kulepunkter hvilke tiltak som må være gjennomført etter snøsmeltingen 2023.

•»Fylkeskommunen skal ha oversendt en kort rapport med bilder når tiltakene er gjennomført.»

Om en slik rapport foreligger vites ikke, men undertegnede kan konstatere, senest per 18.03. 24 at:

  • I nedre del av røret skal det også krafses opp ekstra morenegrus på hver side.Her er det ikke lagt noe grus verken i rørets bunn eller sider! Dessuten er midtre del av røret (cirka 20meter ) ikke renset, men ligger med et tykt jordlag i bunnen.

  • Det plantes inn svartor spredt (uryddig) i 1-3 meters avstand i bekkekant, og terreng for øvrig tilsås med tørketålende gressfrøblanding. Dette er ikke gjennomført!

  • Tiltakene skal gjennomføres skånsomt for å unngå partikkelspredning. Det skal vurderes om det er behov for siltgardin.

I gyteperioden september/oktober 2023 ble det ikke registrert gytende ørret i Rekebekken. At det ligger igjen jordmasser inne i røret opp til 20 centimeter tykkelse i gytebekken er lite bra.

De øvrige tiltakene synes å være utført.

Dette leserbrevet sendes som kopi til kommunedirektøren i Lyngdal kommune og Agder fylkeskommune.

I håp om at ansvarlig administrasjon og våre politikere vil sørge for at Rekebekken igjen blir fylt med gyteørret til høsten og at våre barn kan sykle og ake trygt ned bakken på skolestien.

Steinar Fuglestveit

Lister24 har gitt kommunedirektør Kjell Olav Hæåk muligheten for tilsvar, men har valgt å ikke benytte seg av den.