Til den/ de det måtte gjelde som har utarbeidet forslag til ny detaljereguleringsplan for Hausvik industriområdet og til politikerne som skal stemme over planen.

Får jeg minne dere alle om gjeldene reguleringsplan for Hausvik industriområde fra 1996?

Der står det skrevet (litt fritt oversatt) at omgivelsene ikke skal sjeneres av hverken støy eller innsyn. Derfor skal det bygges voll( som aldri har blitt etablert) Den skal beplantes ( som aldri har blitt gjort) og støyen fra ferdig etablert område skal ikke overstige støyen beskrevet i byggeforskriften som henviser til 40 dB (tekniske installasjoner).

På disse betingelsene ble planen vedtatt til tross for stor motstand den gang (og nå).

Om noen skulle tvile på denne strenge henvisningen til støy 40 dB i reguleringsplanen, så vil jeg be dere sette dere inn i Multiconsult sin støyplan utarbeidet for den første virksomheten som skulle starte opp på Hausvik en stund etter 1996. I denne rapporten må bedriften holde seg til ganske strenge støyregler.

Nå forsøker dere skrote den gjeldene reguleringsplanen for Hausvik industriområde og erstatte den med ny plan, som blant annet innebærer å innføre helt nye (uholdbare) store mengder med støyutslipp på Hausvik. Noe som også vil forrige friarealene på både Kjeholmen og Bjørga. I verste fall blir disse områdene ubrukelige for rekreasjon. Så da er det ikke bare hytteturister og fastboende dette rammer hardt.

Får jeg også minne om at innsigelsene fra Statsforvalteren knyttet til støy IKKE er løst.

Støy innsigelsen blir ikke løst før det kan dokumenteres med sikkerhet at T-1442 sine grenseverdier for støy overholdes.

Denne dokumentasjonen venter Statsforvalteren fremdeles på.

I detaljreguleringen beskriver dere jo selv at Eitlandsneset blir liggende i gul og t.o.m rød støysone i forskjellig scenarier.

Det er jo helt uakseptabelt!

På disse premissene kan ikke Statsforvalteren oppheve innsigelsen om støy.

Så hva er da vitsen med å vedta en plan som uansett ikke er gyldig før alle innsigelser er løst?

Hva er da vitsen med å vedta en plan som uansett ikke er gyldig før alle innsigelser er løst?

Det er også høyst usikkert om støyproblematikken er mulig å løse. Særlig også med tanke på Stærk og co sin uttalelse om at det ikke kan være begrensinger på drift av kai når den er så dyr å bygge. Og at en forutsetning for den nye reguleringsplanen er at Eitlandsneset må innløses.

Nå har vi som holder til i Rosfjorden, på Belland, i Austad og helt over på Farsund siden av fjorden sett frem til at området skulle ferdigstilles, og at det igjen skulle bli til å leve her ute.

Erstatning av den gamle reguleringsplanen med en ny, vil være et dobbelt svik mot folk, natur og omgivelser.

Dette skaper ikke tillit!

Vi vil ikke ha noen ny reguleringsplan på Hausvik som skroter den gamle planens støybestemmelser og lovnader.

Vi vil ikke ha en industrihavn som tillater døgnkontinuerlig drift.

Vi (i det minste) ønsker å sove godt om natten.

Det er på høy tid!

Med vennlig hilsen

Tone Fredriksen