Valgkampperiodene øker søkelyset på forhold og saker som en mener må bli bedre. Partiene står gjerne i kø som garantister for at mer eller mindre realistiske resultater kan oppnås.

Det er ingen overraskelse at sykehussaken får ekstra oppmerksomhet, spesielt, i et valgår. Jeg regner med at politiske partier og representanter er varsomme med å hevde meninger som kan svekke deres velgerstøtte. Det vil samtidig overraske meg om det ikke er en del som er noe tvilende til realismen, og i tvil om det er riktig å kreve akuttkirurgi og traumetilbud ved sykehuset i Flekkefjord. Jeg undres om de som kjemper akuttkirurgiens sak har foretatt noen form for sårbarhet- og risikoanalyse ved å reetablere tilbudet. Og hva med kost-nytte?

Jeg kan forstå at ansatte ved sykehuset stiller spørsmål ved sykehusledelsens vilje til å satse på sykehuset og at en er usikker på dets fremtid som sykehustilbud og arbeidssted.

Selv om befolkning vel aldri har vært friskere, har heller ikke ønskene og behovene for sykehustilbud vært større. For meg synes det som at sykehuset i Flekkefjord er helt avgjørende for å opprettholde et nødvendig helsetilbud for Agder, innen ulike fagområder. Det er vel fortsatt slik at det vanlige er det vanligste, og her er det vel nok å ta av for sykehuset i Flekkefjord.

En rekke innlegg i media har vist til at subspesialisering innen kirurgi har medført behov for nye personellkrevende vaktordninger.

Sykehusenes ledelser må hele tiden vurdere tilbudene opp mot behov og pasientvolum slik at en kan utnytte kompetansen og lokalitetene best mulig. For meg synes det naturlig og nødvendig at visse tilbud sentraliseres, enten det gjelder innen Agder eller Helse Sør- Øst. Det er bra for oss som pasienter (og så må en ikke dramatisere forhold knyttet til vegstandard og avstander innen Agder).

Tenk om sykehusledelsen skulle vært like engasjert i kommunenes helsetilbud som hva enkelte lokalpolitikere synes å være hva angår sykehusdriften.

Jeg synes kommunepolitikerne burde ha hovedfokus på helsetilbudene i egen kommune, hvor det synes å være litt av hvert som kan bli bedre.

Helge Abrahamsen

Lyngdal

tidligere ansatt ved Sørlandet sykehus

«Jeg kan forstå at ansatte ved sykehuset stiller spørsmål ved sykehusledelsens vilje til å satse på sykehuset»