Viser til torsdagsavisen der kommunedirektør Kjell Olav Hæåk ikke anbefaler å bygge ut Lastadbekken. Begrunnelsen han oppgir for sitt standpunkt, er bare noe useriøst tull og vas, og at han viser tydelig at han ikke har kunnskap om saken.

Lastadbekken er ikke en gytebekk for fisk. Bekken er altfor bratt og voldsom til å være en produktiv fiskebekk. Dersom det går ut fisk i bekken om høsten, kan kraftverket sette inn en ekstra finmasket grind renser med overløp i daminntaket som hindrer fisk å komme inn i rørgaten i den korte tiden på høsten det gjelder. En minstevannføring på 20 l/s er mer enn nok i en slik type bratt bekk.

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

En utbygging av Lastadbekken vil ikke ha noe negative naturpåvirkning, og bør derfor bygges ut så snart som mulig. Dette kraftverket vil produsere kraft til ca. 4.000 el-biler.

Lyngdal har pr i dag ikke så mye som en eneste kW. kraftproduksjon i sin kommune. Lyngdal kommune må «snylte» energi på Farsund kommune som har vindturbiner. Landsdelen har et skrikende behov for mer kraft. Nå må også Lyngdal ta sitt ansvar i å bygge ut mer fornybar energi, og på den måte bidrar til å holde prisen på strømmen nede. For noen år tilbake nektet Lyngdal kommune å bygge vindturbiner på Kvinesheia. Årsaken til dette var for store naturinngrep.

Nå må også Lyngdal ta sitt ansvar i å bygge ut mer fornybar energi, og på den måte bidrar til å holde prisen på strømmen nede.

I Lastadbekken er det tilnærmet ingen naturinngrep eller ulemper, bare fordeler. Ved utbygging av Lastadbekken, vil Lyngdal få en større energisikkerhet. Dersom man fjerner fredningen av sidevassdragene til Lygna, vil det kunne bygges mange slike kraftverk oppover dalen til Eiken.

Hægebostad er også en «fattigkommune» som trenger inntekter fra nye kraftverk, og samfunnet trenger energien som aldri før, ikke minst når alle bilene blir elektriske.

Politikerne kan ikke fortsette å praktisere et ulovlig forbud mot å bygge mikro- og minikraftverk i landet vårt, det vil i så fall være et næringsovergrep mot grunneiere.

Jan Skoland