Derfor publiserer vi skattelistene

Skattelistene for 2018 er offentlige og publiseres i mediene. Norge har nær 200 år lang praksis for åpenhet rundt inntekt, skatt og bidrag til fellesskapet. Offentliggjøringen er viktig. Skattemoralen forsterkes, juks motvirkes og det styrker demokratiet. Skattelistene danner også grunnlaget for kritisk journalistikk, som kan få frem utilsiktede skjevheter i samfunnet, eller som kan avdekke svart økonomi og avvik mellom oppgitt inntekt og faktisk forbruk.

Hvilke yrkesgrupper tjener mest og minst? Hvordan fordeler inntektene seg mellom kjønnene? Hvem bidrar til fellesskapet? Hvem eier store formuer og har høye inntekter, men betaler lite skatt? Hvem betaler for mye skatt i forhold til hva inntekten ser ut til å være? Følger formuene arv og miljø?

Publikum er interessert i å vite hvordan inntektene fordeler seg, hvilke grupper og personer som tjener mest og minst. For enkelte kan offentliggjøringen oppleves som unødig grafsing i privatlivet. Det skal vi være klar over, men det er samtidig en del av prisen man betaler for åpenhet rundt finansieringen av vårt fellesskap og demokrati:

Skattelistene er ikke en total sannhet for innbyggernes inntekt, formue og skatt. Det er viktig å huske blant annet dette: Skattelistene viser nettoinntekt etter alle fradrag som man skattemessig har krav på. Folk med store lån og høye renteutgifter vil stå med lavere inntekt i skattelistene enn deres reelle bruttoinntekt. Andre vanlige fradrag er minstefradrag, foreldrefradrag, fradrag for utgifter til barnepass, fradrag for tap ved salg av eiendom eller aksjer. Det betyr at mange kan ha høy reell inntekt, men lav skattemessig inntekt.

Heller ikke når det gjelder formue forteller skattelistene hele sannheten. Årsaken er at enkelte formuesobjekter skattemessig ikke verdsettes til virkelig verdi. Formuetallet i skattelistene er et nettotall, som innebærer at gjelden trekkes fra brutto formue i skatteberegningen. Høy gjeld kan dermed «nulle ut» en stor formue.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelisten. Dette gjelder både skattelisten som legges ut på skatteetaten.no og skattelisten som distribueres til mediene. Tallene er basert på foreløpige skattetall fra Skattedirektoratet. De kan inneholde feil som kan bli endret når klagebehandlingen er ferdig. Lister gjør derfor oppmerksom at det kan være feil i listene.

Les hele saken med abonnement