Til Lyngdal, selvfølgelig

Lister-ordførerne sendte nylig et felles brev til fylkeskommunen med krav om at Lister Karriere ikke flyttes østover - til Mandal eller region Kristiansand. De vil beholde karrieresenteret i Lister-regionen og foreslår konkret Lyngdal som riktig, strategisk lokalisering.

Ordførerne vil være i forkant av ny firefelts motorvei på E39 som ventelig vil knytte sørlandskommunene tettere sammen - men som også vil gjøre det enklere å sentralisere ulike institusjoner og funksjoner i samfunnet. Utspillet om Lister Karriere må derfor også leses som et klart signal og ønske om å demme opp mot at utkantene i nye Agder blir taperne i slike prosesser. Flere tjenester vil bli sentralisert og effektivisert i tiden som kommer. Det er allerede gitt klare signaler om dette både i forhold til PPT-tjenesten, skatteoppkreverkontorene, jordskifteretten, tingretten og trafikkstasjoner.

Ordførerkollegiet i Lister - med Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen som leder og talsmann - uttaler i brevet at de er innforstått med at endring er nødvendig og vil komme i offentlig sektor. Alt som kan gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, vil de være positive til. De er ikke imot effektivisering. «Men effektivisering trenger ikke bety det samme som sentralisering», påpeker Abrahamsen og ordførerkollegene i Lister interkommunale politiske råd. De er bekymret for utviklingen.

I dag er Karriere Lister samlokalisert med Lister Kompetanse, Lister Nyskaping, Lister Opplæringskontor, Listerrådet, Lister Pedagogiske Senter og deler av PPT-Lister. Det har vært - og er - en god løsning. Frem til nå har karrieresentrene vært underlagt skoler med rektor som øverste leder. Nå anbefales det en friere organisering og ikke minst en nøytral beliggenhet som ikke lenger gir skoletilhørighet. For karrieresentrene skal bidra med mye mer enn skolerelaterte oppgaver. Brukerne er ofte mennesker i ulike overgangsfaser i livet - som for eksempel jobbskifte. Sentrene skal også kunne bistå bedrifter - blant annet i nedbemanningssituasjoner.

Med dette som bakteppe bør bordet være dekket for at Karriere Lister blir i regionen og lokaliseres til Lyngdal. Fylkeskommunen bør ikke bare lytte til ordførernes uttalelse. Anbefalingen må også følges. Alt annet vil være et feilgrep - og et tap for regionen og innbyggerne her.

Les hele saken med abonnement