«Hvordan vet avisen (og «alle» de ansatte) at direktøren vil avvikle kirurgi-tilbudet i Flekkefjord?»

Herr redaktør.

I Listers leder 17. august hevdes det så vidt jeg forstår, at Jan Roger Olsen enten bør sparkes fra eller selv fratre sin stilling som sykehusdirektør.

Grunnen skal visstnok være at de tillitsvalgte i deler av organisasjonen har uttrykt mistillit til ham.

Jeg synes dette reiser noen interessante spørsmål: Er mistro hos de ansatte tilstrekkelig grunn til å avskjedige en leder? Hvordan vet avisen (og «alle» de ansatte) at direktøren vil avvikle kirurgi-tilbudet i Flekkefjord? Han selv og andre i sykehusledelsen hevder jo at forslaget bare gjaldt gastrokirurgi, altså en brøkdel av den kirurgiske virksomheten.

Videre undres jeg på hvordan avisen belegger at knapt en eneste sykehussak på Sørlandet har vært diskutert uten at «de ansatte» og direktøren har vært på kollisjonskurs? Har det ikke vært diskusjon om sykehussaker i Kristiansand, eller er «de ansatte» der uten betydning?

La meg presisere at jeg ikke kjenner Jan Roger Olsen, så vidt jeg vet har jeg aldri sett ham, uten på bilder, og aldri hørt stemmen hans, unntatt i kringkasting. Jeg er bare interessert i at det samfunnet jeg deltar i, skal få utvikle seg best mulig. Til det duger ingen form for mistenkeliggjøring og fiendtlighet.

Som gammel journalist har jeg stor tro på mulighetene i det nye initiativet for fornuftig og etterrettelig diskusjon, med bl.a. nettstedet «faktisk.no» Får det fortjent gjennomslag, kan det få meget viktig positiv betydning for alle samarbeidsformer.

Selve fundamentet for å samvirke er tillit mellom partene. Den kan bare bygge på korrekte, etterprøvbare og fullstendige faktaopplysninger. Her har pressen en kjempeoppgave i å gi oss et korrekt bilde av alle viktige forhold, utsagn eller hendelser. Så er det opp til hver enkelt av oss å forstå og trekke våre konklusjoner. Dette er selve grunnlaget for demokrati: Samarbeid ved fornuftige valg på bakgrunn av korrekt informasjon.

Hvis en avis i referat bruker uttrykk som «Det må bety» e. l. er det ikke bare en hån mot lesernes viktigste grunner til å kjøpe avisen. Den annonserer også at den ikke er til å stole på.

Det bør være hevet over enhver tvil at den som uttaler noe offentlig, som også vet best hva meningen er. Det er også totalt meningsløst at vedkommende skal stå til ansvar for referentens frie fantasi.

En av journalistikkens store dilemmaer er at alt må presenteres i så konsentrert form at den alminnelige leser når over det hverdagens travelhet. Likevel er det en selvfølgelig forutsetning at alt av betydning for lesernes korrekte oppfatning skal være med. Også om noe kommer  - eller må innhentes – som utfyllende opplysninger. Alle har også krav på å bli trodd inntil klare fakta eventuelt skulle vise at det er ufortjent.

En diskusjon baser på faktiske forhold og noe positivt som åpner for nye muligheter og en gunstig utvikling. Slik har vi alltid bygd det som er oss dyrebart.

Uten faktagrunnlag er det fort gjort å bryte ned det man mener å «kjempe for». Mistenkeliggjøring, nedvurdering og hetsing av andre aktører er bare ødeleggende.

En disiplinering i å holde oss til fakta er aktuell for oss alle som deltar i offentlig debatt. Det har betydning for vår mulighet til å bidra med noe positivt.

For å ta et aktuelt eksempel: En person offentliggjorde sin angst fordi en annen med innflytelse mente å ha gjort sitt beste og gjerne ville fortsette med det. Er slike «erklæringer» annet enn ondsinnede forsøk på mistenkeliggjøring av andre? Og hva slags produktivt samarbeid kan slike utspill tjene til?

Jeg tror på at fornyet vekt på fakta – og dermed etterrettelighet – er det som kan løse sykehusstriden i Lister. Det krever samarbeid mellom fornuftige mennesker uten irrasjonelle motforestillinger.

Så langt jeg vet, kan vi her i Lister glede oss over et fremragende sykehus med hundrevis av beundringsverdige medarbeidere. Med god vilje og meningsbrytning på grunnlag av fakta kan sykehuset vårt bygges og utvikles videre til alles beste.

La oss bidra til at det skjer.

For vi ønsker vel ikke å være blant dem som bryter ned?

Flekkefjord 22. august

Kåre Søgård

Les hele saken med abonnement