Naturødeleggelsene akselererer

Naturvernforbundet har nettopp avviklet årsmøte. I friluft denne gangen som det passer seg for en naturvernorganisasjon. I Agder er det en jevn
tilstrømming av nye medlemmer som ellers i landet. 31.000 medlemmer er nå passert på landsplan. En viktig grunn til medlemsveksten, er det angrepet folk over hele landet opplever at naturen utsettes for med ødeleggelser landet ikke tidligere har vært utsatt for. Folk fortviler og påføres stor sorg, men også mistro til sentrale myndigheter og det lovverket som i utgangspunktet skal gi naturen en viss beskyttelse og lokalsamfunn innflytelse over sine nærområder.

På Haramsøya, i Sandnes, Nord- Odal, i Kvinesdal går sindige mennesker til aksjon mot de ødeleggelsene kapitalkreftene, for det alle meste utenlandske, forårsaker og som våre folkevalgte har sluppet løs over det meste av Norge.

Store industrianlegg for vindkraftanlegg sprenges nå inn i noen av de mest
uberørte villmarksområdene vi har tilbake. Og kysten står i fare for å bli
ytterligere nedbygget gjennom det angrepet som nå også rettes mot
byggeforbudet.

Vi har hatt en fin tradisjon i Norge. Forvalteransvaret. Det er til og med nedfelt i Grunnloven og naturmangfoldloven. Miljøparagrafen, 112 pålegger oss en forpliktelse om å gi våre etterkommere en tilnærmet lik mulighet til å gjøre nytte av og glede seg over naturens rikdom i dette landet som den vi gjør bruk av i dag . Men vi møter mange mennesker som ser at vår generasjon allerede har forsynt seg grovt av våre barnebarns naturkapital. Oljeutvinning skal forseres i de mest artsrike og sårbare sjøområdene i verden, Barentshavet, gigantiske, rettlinjete motorveianlegg skal sprenges fram gjennom unikt kultur-
og naturlandskap, sjødeponier av ubegripelige størrelser med gruveslam skal pumpes ut i nasjonale laksefjorder og i fjellet og på kysten skal bygging av fritidsboliger forseres. Hvilken frihet gir vi med dette framtidas innbyggere og politikere i dette landet?

Om vel ett år er det valg. Da vil det akselererende forbruket av natur bli et
viktig tema. Det gir medlemmene oss tydelig beskjed om, og en av det nye
fylkeslagets viktige oppgaver vil nettopp være å målbære folks sorg og
fortvilelse inn mot politikerne som lar dette skje. Koronakrisen minner oss også på at naturens yteevne har sine grenser og at den vender seg brått og
overraskende mot oss, ikke bare med klimaendringer og tap av erstattelige naturverdier.

Peder Johan Pedersen og Rune Sævre, nyvalgt leder og nestleder i
Naturvernforbundet i Agder

Les hele saken med abonnement